Program Angelinega vrtca

Angelin vrtec izvaja Program Montessori vrtca, namenjen otrokom v starosti od prvega leta do vstopa v šolo. Deluje na temelju krščanskih vrednot.

Otroci so razporejeni v skupine glede na starostno obdobje in so starostno heterogene:
 • od prvega do tretjega leta; t. i. jasli,
 • od tretjega leta (kdaj dveh let in pol) do vstopa v šolo, t. i. vrtec.
Skupine otrok so osnovane na dinamični povezanosti med svobodo in strukturo.

Otroci so spodbujeni, da izberejo svoje aktivnosti izmed mnogih materialov v okolju, ki je skrbno pripravljeno in strukturirano. Pri vsem je poudarek na vzgoji čutov, samostojnosti, odgovornosti ter spoštovanju do drugih otrok in odraslih ter do okolja. Vzgojni pristop montessori naj bi zadovoljil potrebe vsakega otroka v njegovi enkratnosti.

Učni načrt vključuje dejavnosti na področjih, ki so del pripravljalnega okolja. Otrok izbira med različnimi razvojnimi materiali, razvrščenimi po sledečih področjih:

 • vsakdanje življenje,
 • zaznavanje,
 • jezik,
 • matematika,
 • umetnost,
 • finomotorika (posebej za mlajše otroke),
 • znanost ter
 • verska vzgoja v Katehezi Dobrega pastirja, ki jo izvajamo v posebnem prostoru: atriju.

Otroci se lahko gibajo v sobi ali zunaj, na igrišču, kjer si tudi lahko izberejo dejavnosti, primerne za zunaj, posvetijo čas socializaciji, gibanju na igrišču, raziskovanju.

Zaradi individiualnega pristopa vzgojitelj opazuje delo posameznega otroka, mu predstavlja nove materiale in dejavnosti, ga spodbuja k samostojnosti, skrbi za delovno in spoštljivo ozračje v skupini ter pripravlja zanj primerno okolje.

V primeru nespoštljivega otrokovega odnosa do drugih (otrok, odraslih) in okolja, vzgojitelj najde način, da otroku ponovno predstavi pravilen in spoštljiv odnos do drugih in dela z materiali ali drugimi stvarmi; včasih je potrebno, da otroka ustavi pri destruktivnem početju ali ga usmeri k drugi dejavnosti, se z njim pogovori in mu pomaga h konstruktivnemu nadaljnjemu delu. Otroku se s tem omogoči, da se svobodno giba znotraj jasno postavljenih meja, kar mu pomaga tudi pri zbranosti, samoobvadovanju in pravilni samoizgradnji.

Vzgojiteljeva naloga je torej, da otroku pomaga, da si bo zgradil konstruktiven odnos do sebe, drugih, stvari, stvarstva ter Boga. V okolju, v katerem bo lahko raziskoval, razvijal vse svoje sposobnosti, izražal svoja čustva ter svojo osebnost, bo to zanj priložnost tudi za spoznavanje sebe in življenja skupaj z drugimi.

Obogatitveni program

 • razni projekti v manjših skupinah otrok (delavnice kot priprave na državne in cerkvene praznike, umetnostne delavnice in drugo),
 • komunikacija v tujem jeziku, ki jo izvajajo vzgojiteljice same ali drugi usposobljeni sodelavci (angleščina, francoščina, nemščina, špančina), če je le mogoče v vseh skupinah od jasli do vrtca, vsaj enkrat tedensko; ps.: stremimo za osebami, ki bi lahko ves čas komunicirale v enem od tujih jezikov, kadar bi bilo to mogoče,
 • skupna praznovanja (rojstni dnevi, devetndnevnica pred godom svete Angele …),
 • možnost gibalne vzgoje v opremljeni telovadnici, ki jo izvajajo vzgojiteljice ali občasno druga usposobljena oseba,
 • možnost obiska pomembnih ustanov, muzejev ali prireditev, ki so v bližini vrtca,
 • skupni krajši zaključni izlet za otroke iz vrtca,
 • priprava skupne svete maše enkrat-letno, miklavževanje, zaključni piknik v juniju,
 • druge dejavnosti, ki spodbujajo povezanost s starši, neposrednim okoljem, sestrami uršulinkami in so v pomoč pri celostnem razvoju otrok in se določa v vsakoletnem delovnem načrtu.

Dodatne možnosti, dejavnosti, ki jih starši posebej financirajo izvajalcem dejavnosti in potekajo od 15. 00 ure dalje oz. od 14. 00, kadar je to potrebno zaradi lažje organizacije. Praviloma starši prevzamejo svojega otroka po teh dejavnostih.

V dogovoru s plesno in baletno šolo Pirueta, lahko otroci od 4. leta dalje obiskujejo baletne urice, ki potekajo v isti stavbi kot je vrtec.
Prav tako se lahko otroci od 3. leta dalje udeležijo glasbenih uric, ki se izvajajo po metodi Edgarja Willemsa.   http://www.zvocnazgodba.si/

Izhajajoč iz poslanstva Angelinega vrtca je pomembno, da se vzgojiteljice in starši dogovorimo, kako oblikujemo najbolj primerno okolje za otroka. Staršem ponudimo različne oblike sodelovanja.

Preberite si:

Pravilnik Angelinega vrtca

S klikom na gumb “pošlji” soglašte z obdelavo posredovanih podatkov v skladu z namenom za katerega so bili dani.