Obrazci

VPIS OTROKA

Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi pisnih vlog za vpis, ki se oddajajo vse leto. Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši oziroma skrbniki otroka na sedežu zavoda. Obrazce vloge za vpis otrok v vrtec dobijo starši na sedežu zavoda ali na uradni spletni strani.

V tekočem koledarskem letu se obravnava vloge, ki so prispele do 28. februarja. Za enoto DEOS Notranje Gorice sprejemamo prijave do 31. julija 2023.

Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci, katerih bratje in sestre (v nadaljevanju: »sorojenci«) so že vključeni v vrtec in le-ti niso otroci, ki bodo v tekočem koledarskem letu odšli v šolo. Prednost pri sprejemu pa imajo tudi otroci delavcev zavoda. Če je teh več, kot je prostih mest, imajo posebno prednost otroci delavcev zavoda in tretji otrok iz iste družine, ostale sorojence pa se sprejema glede na to, koliko dni po rojstvu otroka je vrtec prejel vlogo ter glede na starost in spol otrok tako, da so skupine sestavljene po kriterijih pedagogike montessori.

Ostale otroke pa vrtec sprejema po vrstnem redu glede na datum oddaje vloge, in sicer koliko dni po rojstvu otroka je vrtec prejel vlogo ter glede na starost in spol otrok tako, da so skupine sestavljene po kriterijih pedagogike montessori.

Več o postopku sprejema si lahko preberete v Pravilniku o sprejemu otrok v Angelin vrtec.

IZPIS OTROKA

Otroka lahko starši izpišejo iz vrtca na podlagi izpolnjene izpisnice, ki jo morajo oddati najmanj 30 dni pred dnem, ko otrok ne bo več vključen v vrtec.

V primeru, da otrok preneha obiskovati vrtec pred potekom 30dnevnega izpisnega roka, so starši za dni odsotnosti do konca izpisnega roka dolžni plačati celoten račun vrtca, zmanjšan za stroške prehrane.

S klikom na gumb “pošlji” soglašte z obdelavo posredovanih podatkov v skladu z namenom za katerega so bili dani.